RegulaminStrony Interentowej Fundacji

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady korzystania ze strony internetowej fundacjaonya.org (dalej: "Strona Internetowa"), czyli usługi świadczonej droga elektroniczną przez Administratora portalu, tj. Fundację ONYA (dalej: "Fundacja") z siedzibą w Kielcach (ul. Wojska Polskiego 52; 25-389 Kielcach), wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029405, posiadająca NIP 6572977986; dane kontaktowe: e-mail: fundacjaonya@gmail.com. Ilekroć w dalszej treści Regulaminu użyto zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w znaczeniu nadanym im w Polityce Prywatności; chyba że z treści Regulaminu wynika inaczej.

§ 2. Zakres świadczonych usług

Fundacja, za pośrednictwem Strony Internetowej świadczy usługi Formularza Kontaktowego oraz umożliwia przekazanie darowizny na cele statutowe Fundacji lub wsparcie konkretnego projektu. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z Formularza Kontaktowego zostały określone w Polityce Prywatności.

§ 3. Finansowanie działań Fundacji

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z: darowizn przekazanych przez Darczyńców (zarówno na cele statutowe jak i na wsparcie konkretnej osoby/projektu); spadków oraz zapisów; subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych, w tym w szczególności projektów międzynarodowych, grantów, programów wsparcia i pomocy; wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek; dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych. Dodatkowo, Fundacja może prowadzić również działalność gospodarczą, m.in. za pośrednictwem sklepu internetowego. Środki uzyskane z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczane są na cele statutowe Fundacji oraz jej utrzymanie.

§ 4. Wymagania techniczne

Korzystanie ze Strony Internetowej uzależnione jest od spełnienia wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta Użytkownik. Minimalne wymagania techniczne, o których mowa w pkt 1 powyżej, to: dostęp do sieci Internet; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów HTML oraz akceptująca pliki cookies, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej. Dodatkowo, Użytkownik lub Darczyńca chcący skorzystać z usług obejmujących otrzymywanie wiadomości e-mail (Formularz Kontaktowy, Newsletter, członkostwo w Programie, otrzymanie podziękowania wpłaconej darowizny), powinien posiadać poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

§ 5. Postanowienia końcowe

Fundacja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej, w tym wprowadzania niezbędnych aktualizacji. Niezależnie jednak od powyższego, Fundacja oświadcza, że wypadku awarii – bez względu na jej przyczynę – istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na Stronę Internetową, jak również czasowego braku dostępu do Strony Internetowej. Regulamin Strony Internetowej obowiązuje od momentu opublikowania. Fundacja zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O wszystkich zmianach Użytkownicy oraz Darczyńcy zostaną poinformowani (przykładowo: za pośrednictwem wiadomości e-mailowej lub poprzez publikację informacji na Stronie Internetowej). Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na Stronie Internetowej. Pytania oraz uwagi związane z Regulaminem Strony Internetowej mogą być zgłaszane na adresy Fundacji (pocztą tradycyjną, e-mailową, telefonicznie), wskazane w § 1 pkt 1 Regulaminu.

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam naszych produktów, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Szczegóły Rozumiem
Cookies