StatutFundacji

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1

Fundacja pod nazwą „Fundacja ONYA”, zwana w dalszej części Statutu „Fundacją”, ustanowiona przez Kingę Pogorzelską, Zuzannę Wołejko, Małgorzatę Wójcik, Katarzynę Gazdę zwanych dalej „Fundatorkami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Leszka Zabielskiego w Warszawie dnia 16 marca 2023, repertorium A 1054/2023, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz niniejszego Statutu.

§2 

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3 

Siedzibą Fundacji jest miasto Kielce.

§4 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§5 

Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia.

§6 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy oraz nazwy projektów w wybranych językach obcych.

§7 

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Fundacja może nadawać nazwy realizowanym przez siebie projektom, jak również może przypisywać im wyróżniające je znaki graficzne (logotypy) i w taki sposób je oznaczać.

§8 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§9 

Fundacja została powołana w celu:
1. Prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci i młodzieży, rehabilitacji, ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i poprawy stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym.
2. Wspierania osób niepełnosprawnych w szczególności w zakresie poprawy działania układu wzrokowego.
3. Prowadzenia kompleksowych działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej szczególnie w odniesieniu do funkcji wzrokowych.
4. Prowadzenia i wspierania inicjatyw o charakterze edukacyjnym, oświatowym i wychowawczym, ekologicznym, zdrowotnym, naukowym oraz charytatywnym.
5. Wspomagania rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań szczególnie w odniesieniu do układu wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
6. Prowadzenia działań w zakresie dobroczynności i pomocy społecznej polegającej na pomocy rodzinom i osobom, które mają utrudniony dostęp do pomocy medycznej, rehabilitacji, terapii lub znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
7. Aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób w wieku emerytalnym i zagrożonych wykluczeniem, w szczególności nauczycieli, pedagogów, terapeutów i rehabilitantów.

§10 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Objęcie kompleksową pomocą osób z zaburzonymi funkcjami wzrokowymi i integracją sensoryczną oraz osób, u których występują zdiagnozowane specyficzne trudności w nauce pisania, czytania i liczenia (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia) w tym ryzyka ich wystąpienia.
2. Prowadzenie działań mających na celu diagnozowanie dzieci i młodzieży między innymi poprzez badania przesiewowe i inne metody wykrywania nieprawidłowości funkcji biorących udział w nauce czytania i pisania ze szczególnym uwzględnieniem funkcji narządu wzroku.
3. Prowadzenie działań mających na celu poprawę jakości życia osób po udarze mózgu i innych zdarzeniach medycznych.
4. Organizowanie i prowadzenie terapii i rehabilitacji układu wzrokowego, wzrokowo – ruchowego.
5. Wspieranie organizacyjne, merytoryczne, rzeczowe i finansowe w szczególności:
a. leczenia, rehabilitacji, terapii, zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i terapeutycznego, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
b. zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, terapeutycznego, środków medycznych i farmakologicznych, żywności i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego.
6. Udostępnianie wiedzy, narzędzi diagnostycznych, pomocy terapeutycznych i edukacyjnych w celu rozpoznawania i prowadzenia terapii obszarów:
a. czytania, pisania i liczenia;
b. narządu wzroku;
c. integracji sensorycznej;
d. koordynacji wzrokowo-ruchowej.
7. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, wykładów, sympozjów, seminariów, doradztwa oraz innych form edukacyjnych i informacyjno-szkoleniowych realizujących cele statutowe. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Działania szkoleniowo-informacyjne dla rodziców i przyszłych rodziców mające na celu propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowia, a w szczególności dysfunkcji narządu wzroku o różnym podłożu (medycznym, fizycznym i rozwojowym).
8. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych, rehabilitacyjnych, diagnostyczno-terapeutycznych, leczniczych.
9. Działalność badawczą i naukową oraz współpracę z wyspecjalizowanymi placówkami w zakresie wymiany wiedzy, konferencji naukowych i innych działań o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i naukowym.
10. Współpracę z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, szkołami wyższymi, instytutami naukowymi i innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą, działającym w zakresie objętym celem Fundacji.

§11 

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w par. 9 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
4. W ramach prowadzonej działalności statutowej Fundacja może udzielać pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.

§12 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:
a. tworzyć zakłady, oddziały w kraju i za granicą;
b. przystępować do spółek i powoływać fundacje;
c. wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§13 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2200 zł. (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§14 

Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

§15 

Fundacja nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członkowie organów Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

§16 

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
b. dotacji, datków, subwencji;
c. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych;
d. aukcji internetowych;
e. crowdfunding’u;
f. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
g. operacji finansowych;
h. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
i. sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez beneficjentów Fundacji oraz pochodzących z darowizn;
j. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§17 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§18 

Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizacją celów statutowych określonych w §9.


§19 

1. Dochody z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Fundacja może tworzyć fundusze o charakterze celowym.

§20 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§21 

ROZDZIAŁ IV: ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI 

1. Organami Fundacji są:
a. Konwent Fundatorek;
b. Zarząd Fundacji;
c. Rada Fundacji jako organ fakultatywny; 
d. Kolegium Fundacji jako organ fakultatywny.
2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.
3. Członkowie Konwentu Fundatorek, Zarządu Fundacji i Rady Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji.

§ 22 

KONWENT FUNDATOREK 

1. Konwent Fundatorek:
a. powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji
b. powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji
c. określa wynagrodzenie członków organów
d. posiada inne uprawnienia wynikające z treści statutu
2. W skład Konwentu Fundatorek wchodzą wszystkie Fundatorki działające osobiście.
3. Każdy członek Konwentu Fundatorek może reprezentować Konwent wobec Zarządu.
4. Konwent Fundatorek podejmuje uchwały na posiedzeniach, które mogą być zwołane przez którąkolwiek z jego członkiń z własnej inicjatywy lub któregokolwiek z członków Zarządu lub Rady Fundacji.
5. Uchwały Konwentu Fundatorek mogą być podjęte, jeżeli wszystkie Fundatorki zostały zaproszone na posiedzenie. Zaproszenie jest wysyłane na adres mailowy wskazany przez każdą z Fundatorek.
6. Posiedzenia Konwentu Fundatorek mogą odbywać się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość.
7. W przypadku śmierci lub trwałej niezdolności do pełnienia funkcji wszystkich Fundatorek wchodzących w skład Konwentu Fundatorek, uprawnienia Konwentu Fundatorek przejmuje Rada Fundacji.

§ 23 

ZARZĄD 

1. W skład Zarządu Fundacji, zwanego dalej Zarządem, wchodzą od 2 do 5 osób.
2. Zarząd jest powoływany na okres 5 lat przez Konwent Fundatorek.
3. W skład Zarządu mogą również wchodzić Fundatorki.
4. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
6. Kadencja członków Zarządu jest wspólna. Mandat członka Zarządu powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Zarządu na czas trwania następnej kadencji.
7. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.
8. Odwołanie członka Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn. Uchwała o odwołaniu członka Zarządu powinna zwierać uzasadnienie.
9. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa „Regulamin Zarządu Fundacji” przyjęty przez Zarząd.

§24 

1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje bieżącą działalnością i podejmuje w tym zakresie decyzje i uchwały oraz ustala kierunki działania Fundacji.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. realizacja celów statutowych Fundacji;
b. sprawowanie zarządu nad jej majątkiem; 
c. przygotowywanie i prowadzenie projektów;
d. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów pracy; 
e. sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji;
f. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
g. realizacja szczególnych decyzje darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu;
h. ustalanie wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących na podstawie umów cywilno-prawnych;
i. podejmowanie decyzji o rozpoczęciu prowadzenia i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej;
j. decydowanie o udzielaniu materialnego i organizacyjnego wsparcia dla organizacji, których cele są zbieżne z celem Fundacji; 
k. podejmowanie decyzji o połączeniu oraz likwidacji Fundacji;
l. podejmowanie decyzji o utworzeniu oddziału Fundacji;
m. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i powoływaniu fundacji;
n. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nieprzewidziane Statutem; 
o. inne sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów.
3. Zarząd może powołać jako swoje ciało doradcze, Zespół Programowy, złożony z osób skupionych wokół idei Fundacji.

§25 

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie, Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§26 

1. Zarząd obowiązany jest do złożenia wyjaśnień do stanowiska Rady Fundacji, w którym wyrażone zostały zastrzeżenia co do sposobu kierowania działalnością Fundacji lub co do zgodności uchwał podejmowanych przez Zarząd z postanowieniami Statutu lub z innymi przepisami prawa.
2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę na określonym w niej stanowisku, z wydzielonym zakresem czynności, jak również na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§27 

RADA FUNDACJI 


1. Rada Fundacji jest organem fakultatywnym.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 (trzech) do 8 (ośmiu) osób powołanych przez Konwent Fundatorek na okres 4 lat.
3. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady Fundacji na czas trwania następnej kadencji.
4. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
5. Odwołanie Członka Rady Fundacji przez Konwent Fundatorek może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn. Uchwała o odwołaniu członka Zarządu powinna zwierać uzasadnienie.

§28 

1. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.
2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku.
3. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość.
4. Rada Fundacji może podejmować uchwały bez zwoływania posiedzenia. Uchwały takie muszą być podjęte jednomyślnie.
5. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa „Regulamin Rady Fundacji” uchwalony przez Radę Fundacji.

§29 

Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

§30 

1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru oraz posiada uprawnienia opiniodawcze i doradcze dla Zarządu.
2. Do zadań Rady Fundacji należy:
a. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;
b. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych przekładanych przez Zarząd Fundacji oraz udzielanie mu absolutorium;
d. opiniowanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji;
e. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
f. doradzanie Zarządowi Fundacji.

§31 

KOLEGIUM FUNDACJI 

1. Kolegium Fundacji jest organem fakultatywnym.
2. Kolegium Fundacji jest honorowym organem o charakterze doradczo – konsultacyjnym.
3. W skład Kolegium Fundacji wchodzą honorowi członkowie powoływani przez Zarząd na czas nieokreślony.
4. Szczegółowy tryb powoływania członków oraz działania Kolegium Fundacji określa „Regulamin Kolegium Fundacji” przyjęty przez Zarząd.

ROZDZIAŁ V: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

§32 


Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
a) Produkcji urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych.
b) Sprzedaży hurtowej i detalicznej z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi.
c) Działalności wydawniczej, reklamy, badania rynku i opinii publicznej.
d) Działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych.
e) Działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności usługowej w zakresie informacji.
f) Badań naukowych i prac rozwojowych.
g) Edukacji.
h) Opieki zdrowotnej.
i) Obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania.
j) Działalności usługowej związanej z wyżywieniem.
k) Pomocy społecznej, działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej.

§ 33 

1. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
2. Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w §32 podejmuje Zarząd.
3. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
4. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
6. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji.
7. Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie co odpłatna działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ VI: ZMIANA STATUTU 

§ 34 

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 35 

Decyzję w sprawie zmiany statutu podejmuje Zarząd z inicjatywy własnej, na wniosek Rady Fundacji lub na wniosek Konwentu Fundatorek, większością ¾ (trzech czwartych) głosów przy obecności pełnego składu Zarządu.

ROZDZIAŁ VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 36 

1. Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnie zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały pełnego składu Zarządu, po wyrażeniu zgody przez Konwent Fundatorek.

§ 37 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały pełnego składu Zarządu, po wyrażeniu zgody przez Konwent Fundatorek.
3. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w § 9 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji.

§38 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Kielce.


Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam naszych produktów, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Szczegóły Rozumiem
Cookies